Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Opublikowano w Budownictwo

Czym jest przegląd pięcioletni budynku i dlaczego się go wykonuje?

Czym jest przegląd pięcioletni budynku i dlaczego się go wykonuje?

Stan techniczny budynku powinien pozwalać na jego bezpieczne użytkownie. Aby wiedzieć, że budynek jest we właściwym stanie, należy przeprowadzać jego specjalne przeglądy. Przeglądy te powinno się wykonywać dla wszystkich budynków. Zaliczają się do nich także przeglądy pięcioletnie. Co wchodzi w ich skład?

Właściciel domu jest zobowiązany do tego, aby możliwe było jego bezpieczne użytkowanie, także w trakcie zjawisk pogodowych, na przykład intensywnych opadów, osuwisk ziemi, wstrząsów sejsmicznych, wyładowań atmosferycznych, silnych wiatrów czy zjawisk lodowych, pożarów i powodzi.

Dzięki przeglądom można wobec tego wiedzieć, że budynek jest bezpieczny w użytkowaniu. W przypadku jakichkolwiek wykrytych problemów można szybko zareagować, a tym samym zmniejszyć ryzyko związane z usterkami, zagrożeniem dla życia i zdrowia mieszkańców.

Zgodnie z Prawem budowlanym, a dokładnie wymogami art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., wszystkie budynki powinny być poddawane:

  1. Okresowej kontroli przynajmniej raz na rok, która polega na sprawdzeniu stanu technicznego:
  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących w trakcie użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
  1. Okresowej kontroli przynajmniej raz na 5 lat, która polega na konstroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Również kontrola powinna włączyć badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej dotyczące stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Ponadto przepisy wskazują, że raz na 5 lat powinno się sprawdzić efektywność energetyczną urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacyjnych oraz ocenę ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej wyższej niż 12 kW.

Budynek powinien być też poddany przeglądowi w przypadku wspomnianych w wyżej zjawisk – wyładowań atmosferycznych, silnych wiatrów, wstrząsów sejsmicznych, intensywnych opadów, zjawisk lodowych, osuwisk ziemi, pożarów i powodzi.

Kto przeprowadza przeglądy stanu technicznego domu?

Pięcioletni przegląd budynku, a także inne przeglądy przeprowadzać mogą jedynie osoby, które posiadają odpowiednie ku temu uprawnienia.

Adresy firm świadczących takie usługi można znaleźć przez internet.